شباهتها

هر سه در نظریه خود تاکید می کنند که دانش آموز باید کنجکاو یادگیری علوم باشد و نباید علوم را به طور مستقیم در اختیار دانش آموزان قرار داد، بلکه باید مسائل و موضوع را در اختیار انها قرار دهیم تا خود آنها را کشف و تحلیل کرده و از خلاقیت خود استفاده کنند.(یعنی دانش آموزان خود یادگیری کنند)
همچنین هر سه تاکید می کنند که در یادگیری معنی دار نباید از تقویت و پاداش های بیرونی استفاده کرد زیرا پاداش های بیرونی فقط موجب یادگیری مطالب به صورت طوطی وار می شود ویادگیری عمیق صورت نمی گیرد.
این سه نفر هدف اصلی یادگیری اثر بخش را تربیت انسانهای خلاق و مبتکر معرفب می کنند.


تفاوتها

در دیدگاه آزوبل وظیفه معلم ایجاد انگیزه در دانش آموزان است ،در نظریه پیاژه وظیفه معلم ایجاد شرایطی است که دانش آموزان نیازهای خود را خودشان بشناسندو اما در الگوی جان دیوی ئظیفه معلم درگیر کردن ذهن شاگردان با مسائل و یاد دادن راه کشف و حل انها است.همچنین جان دیوی بر فعالیتهای عملی در مدارس خیلی تاکید کرده است .

+ نوشته شده توسط babak در چهارشنبه بیست و دوم خرداد 1387 و ساعت 10:15 |

مجموعه ی اعداد طبیعی  -مفهوم مجموعه -دسته بندی

قواعد محاسبه ی عدد های تواندار - یاد اوری مفهوم توان -تعریف توان و ضرب عدد های تواندار با پایه مساوی-ضرب - مفهوم ضرب  - اشنایی با ضرب

مجموعه ی اعداد - مفاهیم اعداد صحیح -عدد صحیح -معرفی  مجموعه

مجموعه اعداد  گویا - معرفی اعداد گویا - مفهوم کسر

بردار - بردار صحیح-بیان مفهوم بردار -بردار یک بعدی -یاد اوری بردار خطی استفاده ازبردار خطی برای مفهوم ضرب

جبر -عبارتهای جبری - ضرب وتقسیم وجمع

معادله -مقدار عددی یک عبارت جبری

زاویه ودایره - تعریف دایره  -زاویه

رابطه ی فیثاغورث -زاویه ومثلث -مثلث قائم الزاویه - عمود وعمود منصف  - رسم مثلث -اشنایی با مثلث

دوران -بیان نمادهای دوران- تقارن محوری ومرکزی -تقارن --خط تقارن -اشنایی با تقارن -اشنایی باشکل متقارن

امار  -امار ( تعریف امار ) - بیان مفهوم میانگین

معادلات خطی -معادله - مختصات

دستگاه معادلات  خطی -معادله مختصات -رسم نمودار

خطوط موازی وقضیه تالس  -توازی -تساوی کسرها- نسبت وتناسب

 حجم  - معرفی واحد حجم -مفهوم حجم -مفهوم گنجایش -معرفی استوانه

تشابه - شکل مشابه - تساوی دو مثلث -انطباق وتساوی دو شکل -نسبت تناسب -تساوی شکلهای هندسی - مقایسه پاره خطها -بزرگ کردن شکلها

+ نوشته شده توسط babak در یکشنبه نوزدهم خرداد 1387 و ساعت 9:44 |
تحقیقات بر این نکته تاکید دارند که یادگیرنده باید در جریان یادگیری فعال باشد.
نقش معلم ،راهنمایی و ایجاد شرایط مناسب برای این است که شاگردان فعالانه دانش ،نگرش و مهارتهای مورد انتظار را بسازند و به دست آورند. از طرف دیگر داعیه تعلیم و تربیت جدید مبنی بر اینکه شاگردان باید یادگیرندگان مادام العمر و تصمیم سازان متفکر برای جامعه محسوب شوند،لازم است مدرسه محلی برای یادگیری مستمر تلقی شود. و برای اثر بخش کردن یادگیری با عنایت به ادبیات نظریه های جدید و رویکرد های برنامه درسی و روش های تدریس،تاز تعریف نقش معلمان در رشد یادگیرندگان ،علی الخصوص نقش آنان در رهبری و هدایت یادگیری اثر تخش ضروری می نماید.

+ نوشته شده توسط babak در دوشنبه سیزدهم خرداد 1387 و ساعت 19:30 |
۱.یادگیری برای دانستن ،یعنی یادگیری یاد گرفتن و استفاده از فرصت هایی که آموزش و پرورش در طول زندگی فراهم می کند.
۲.یادگیری برای انجام دادن،یعنی به دست آوردن مهارتهای لازم و کسب شایستگی برای رو به رو شدن با موقعیتهای پیچیده در زندگی فردی و اجتماعی.
۳.یادگیری برای باهم زیستن ،یعنی تقویت درک دیگران،درک این نکته کهزندگی جمعی است و درک تفاوتها. احترام به ارزشهای جمعی،تفاهم و درک یکدیگر از جمله فعالیتهایی است که برای باهم زیستن لازم است.
۴.یادگیری برای زیستن ،یعنی فراهم کردن شرایط لازم برای رشد شخصیت فردی و شکوفایی استعدادها به منظور داوری صحیح،مسئولیت پذیری و غیره.
+ نوشته شده توسط babak در دوشنبه سیزدهم خرداد 1387 و ساعت 18:48 |
۱.تسلط تر موضوع درس
۲.داشتن طرح درس
۳.مرتبط کردن درس جدید با مطالب قبلی
۴.پیوند موضوع درس با دنیای خارج و کاربرد آن در زندگی
۵. آماده کردن خود ترای سوالات احتمالی شاگردان
۶.آماده کردن و به کار بردن وسایل کمک آموزشی مرتبط تا درس
۷.ایجاد انگیزه اولیه برای شروع درس
۸حفظ ایجاد انگیزه در طول تدریس
۹.ارائه تکالیفی که آموخته ها را در ذهن شاگردان تثبیتکند.
۱۰.چیدمان مناسب کلاس برای درس جدید
۱۱.ارائه درس جدید به صورت گروهی یا فردی بر اساس تشخیص و مهارت خود
۱۲.استفاده از اکثر محرکهای کلامی و غیر کلامی
۱۳.مهارت ایجاد ارتباط بین مفاهیم و قواعد درس
۱۴.تقسیم مناسب زمان بین گام های مختلف آموزشی
+ نوشته شده توسط babak در دوشنبه سیزدهم خرداد 1387 و ساعت 18:11 |
۱.شاگردان را درگیر موضوع درس کند.
۲.موضوع درس را با دنیای خارج پاوند دهد.
۳.آنها را به تفکر عمیق و چالش درمورد درس وا دارد.
۴.تکالیف تمام جهات درس را در بر گیرد.
۵.حداقل چند تکلیف به صورت گروهی باشد.
۶.تکالیف طوری باشند که دانش آموزان روی آن مانور داده و آنها را تحلیل کنند.
۷.تکالیف باید دانش آموزان را از نظرفهم موضوع ارزیابی کنند.
+ نوشته شده توسط babak در دوشنبه سیزدهم خرداد 1387 و ساعت 17:44 |
ابتدا معلمان فکور و موفق را بررسی میکنیم.

این معلمان در تدریس خود  دانش آموزان را شرکت می دهند و اغلب از انها سالهایی می پرسند که پاسخ انها چند جمله است و پاسخ از پیش تعیین شده ای برای انها وجود ندارد ، انهابرای سوالهایشان زمان بیشتری اختصاص می دهند تا دانش آموزان نظریات خود را بیان کنند و اگر هم نظریات انها اشتباه باشد معلمان اشتباه انها را سریع بیان نمی کنند ، بلکه با ایجاد بحث و گفتگو میان دانش آموزان و طلب پاسخهای مکرر از انها سعی می کنند که دانش آموزان خود به اشتباهاتشان پی ببرند .
در این گروه ،معلم وظایف را به گونه ای میان شاگردان تعیین می کند و سازمان می دهد که امکان بررسی ، ازمایش و ارتباط دادن مطالب به وسیله شاگردان ممکن باشد و خود نیز در بحث انها شرکت کرده ودر شکل گیری تفکرات انها سهیم شود .
در کلاس این گروه معلم ، رونویسی و جزوه نویسی به حداقل می رسد و سعی می شود که شاگردان بیشتر مطالب را در کلاس یاد بگیرند .
در پایان بحث معلمان، از اینکه شاگردان در بحث شرکت می کنند از انها قدردانی می کنند. که این خود تشویقی بزرگ برای شرکت کردن در بحث و یادگیری انان است.


حال به بررسی معلمان گروه دوم یعنی معلمانی که در تدریس خود به نظریات دانش آموزان اهمیت نمیدهند ، می پردازیم.

این معلمان اغلب سوالهای بسته ای میکنند که مستلزم جوابهای کوتاه از  یش تعیین شده است و زمان کمی به دانش آموزان اختصاص می دهند تا پاسخ سوالهای انها را بدهند و بیشتر علاقه دارند که دانش آموزان پاسخهای درست و عین کتاب را بیان کنند . همچنین آنها به دانش آموزان اجازه نمی دهند که نظریات خود را در مورد سوالها و موضوع درس بیان کنند .
این معلمها اغلب به محض اشتباه بودن جواب از طرف دانش آموزان به سرعت به اصلاح کلیه پاسخها و نظریات ( غلط ) آنها می پردازند و به دانش آموزان اجازه نمی دهند که خودشان به اشتباهاتشان پی ببرند. این معلمها به هنگام تدریس نیز از نظر دادن دانش آموزان ودخالت کردن انها در تدریس  ممانعت می کنند. این معلمان اغلب در تدریس خود نا موفق هستند ، زیرا تدریس موفق زمانی شکل می گیرد که دانش آموز با موضوع درس درگیر شود و خود یاد بگیرد.
این معلمان در کلاس ، بیشتر امر و نهی می کنند و فرمولها و قواعد زیادی در تدریس ارائه می کنند.و   این باعث یادداشت برداری و جزوه  نویسی  بیشتر توسط شاگرد میشود و شاگرد نمی تواند مطلبی را در کلاس خوب یاد بگیرد.

+ نوشته شده توسط babak در چهارشنبه بیست و هشتم فروردین 1387 و ساعت 15:54 |
نام و نام خانوادگي:بابك دربان                 درس:معادله درجه اول                  پايه:دوم راهنمايي

زمان:۹۰دقيقه                                   تاريخ اجرا:۷/۸/۸۶                          مدرسه:المهدي

اهداف كلي: روش حل معادله درجه اول

اهداف جزئي و رفتاري:بعد از تدريس دانش آموز بايد بتواند:

۱.مفهوم معادله را بيان كند.
۲.معادله زير را حل كند و درستي جواب به دست آمده را با قرار دادن در خود معادله (امتحان جواب)بررسي كند.                                                           ۵X+۴=۹
۳.مسائل را به صورت معادله در آورده و انها را حل كند.
۴. انواع مختلف معادله درجه اول را حل كند.

ارزشيابي تشخيصي:از دانش آموز انتظار مي رود كه قبل از تدريس بتواند:
۱.حاصل،ضرب و تقسيم زير را به دست آورد.                              ؟ =  ۵ ÷۲۰         ؟=۶*۴
۲.  حاصل جمع و تفریق جبری روبه رو را به دست  آورد                                     ?=   4x + 5x =?               6x-3x
۳.متغیرءمعلوم و مجهول و ضریب را در عبارت 
روبه رو از هم تشخیص دهد.              
                                                                 8x+7-2x                                             

سلام و احوال پرسی

سلام بچه ها ءچطورید ءانشاءالله که درسهایتون را مطالعه کرده و اماده درس جدید هستید.
بعد از احوال پرسی حضور و غیاب کرده وتکالیف درس قبلی یعنی جمع و تفریق عبارتهای جبری را بررسی میکنیم.

ایجاد انگیزه

برای ایجاد انگیزه در دانش آموزان به انها می گوییم که بچه ها شمادر زندگی روزانه با معادله های زیادی سر و کار دارید ء 
برای مثال: شما ۱۰۰۰تومان پول دارید و از کتابخانه یک بسته مداد می خریدو۴۰۰ تومان شما باقی میماند.
حال از دانش آموزان می پرسیم:
۱.
قیمت هر مداد چند تومان است
۲. ایا میتوانیم جواب را حدس بزنیم ، ایا حدس زدن جواب مناسبی است ؟
۳.چه رابطه ای بین قیمت  کل مدادها می توانیم بر قرار کنیم؟

یا اینکه می خواهید ۴ نفری یک کتاب  ۱۰۰۰ تومانی  بخرید و می خواهید بدانید که سهم هر کدامتان چه قدر می شود ؟

۱.از چه روشی برای پیدا کردن سهمتان استفاده می کنید ؟

حال به دانش آموزان  مگوییم: بچه ها به روشی که ما هر روز به طورآگاه یا نااگاه در حل اینگونه مسلئل به کار می بریم،معادله میگویند.


روش تدریس
 
تلفیقی

مدل کلاس

نیم دایره ای شکل


وسایل مورد نیاز

گچ ، تابلو ، کتاب درسی ، پاک کن

ارائه درس جدید ( مهارتهای تدریس )

گام اول : ابتدا معادله را به کمک بچه ها تعریف کرده و دانش آموزان را با انواع معادله درجه اول آشنا می کنیم:
انواع معادله درجه اول مثل :      5x+2x=7            x+3=5           4x=5          5x-4=5            7x +2=6x

گام دوم : از بچه ها می خوا هیم تا در معادله زیر مجهول ، معلوم  و ضریب  را نشان دهند . 
                                                                              5X+ ۴=۷

گام سوم : حل معادله با استفاده از نمودار
به دانش آموزان می گوییم : بجه ها عبارت    X+3=7    را در نظر بگیرید . به جای      X    چه عددی را قرار دهیم  تا  X+3  برابر ۷ شود.
حال می گوییم بچه ها ما می توانیم عبارت    را به صورت نمو دار رو به  رو نیز بنویسیم . 
 که جهت فلش، جواب را نشان دهد. ( فلش جهت دار همان مساوی است )

 ((ابتدا یک مربع رسم می کنیم و در کنار ان X را می نویسیم سپس یک خط از این مربع به سمت پایین می کشیم ودر امتداد آن یک مربع دیگر رسم می کنیم و در داخل آن عدد۳+ را می نویسیم از این مربع نیز یک فلش به سمت پایین رسم می کنیمومربع دیگری در پایین این فلش رسم کرده ودر داخل آن عدد ۷ را می نویسیم.   ( شکل اول))

                                                

دراین نمودار ما فقط می توانیم جواب x  را حدس بزنیم اما ما نمی توانیم به

 

جوابهلی حدسی اکتفا کنیم.پس برای اینکه جوابمان حدسی نباشد جواب x   را با روش حل معادله به دست می آوریم .
برای حل هر معادله ابتدا مجهول ها را به یک طرف مساوی انتقال می دهیم تا مجهول را پیدا کنیم .
پس نمودار بالا را باید طوری تنظیم کنیم که جهت فلش
x را نشان دهد چون   مجهول است و می خواهیم مقدار عددی ان را ÷یدا کنیم. بنابراین جهت فلش باید عوض شود  یعنی جهت ان از پایین به بالا باشد اما وقتی جهت فلش یعنی جهت نمودار عوض می شود علامتها نیز عوض می شوند  یعنی مثبت به منفی . ضرب به تقسیم و  بالعکس تبدیل می شوند .
پس نمودار بالارا می توانیم به صورت زیر نیز بنویسیم.      ( این نمودار را از پایین به بالا رسم می کنیم)                 
 

( ابتدا یک مربع رسم کرده و در داخل آن عدد ۷ را می نویسیم سپس از این مربع یک خط به سمت بالا رسم می کنیم ودر امتداد آن مربعی دیگر رسم می کنیم و در داخل آن عدد ۳- را می نویسیم و بعد یک فلش از این مربع به سمت بالا میکشیم ومربعی در جهت آن رسم می کنیم و در کنار آن X را رسم می کنیم.   (شکل دوم))

 

حال می خواهیم این نمودار را به صورت یک عبارت بنویسیم و همان طور که گفتیم فلش همان مساوی را نشان می دهد که به جای فلش مساوی قرار می دهیم .
                                                                 
X=7-3
همان طور که دیدیم مجهول یعنی X در یک طرف مساوی قرار دارد و معلوم ها در طرف دیگر مساوی. که در این جا به راحتی جواب Xبه دست می آید .

به طور خلاصه برای حل عبارت X+3= 7     از طریق نمودار این مراحل را طی می کنیم .

  

     X+3=7                        نتیجه                                  شکل                                  نتیجه                      شکل

       X=7-3                   می   دهد                                 دوم                                  می دهد                        اول  

 

        X = 4           

 

 

 

   گام چهارم: روش حل معادله بدون  استفاده از نمودار را به دانش آموزان یاد

می دهیم. به عنوان مثال روش حل معادله      3X+4X=5X+3   را به       دانش آموزان ارائه می کنیم.
به دانش آموزان می گوییم : ابتدا مجهول ها را به یک طرف انتقال داده و معلوم ها را به طرف دیگر انتقال می دهیم و طرفین مساوی را ساده می کنیم
:
                                        5X-3X=4-3
حال عبارت به دست آمده را حل می کنیم .
                                                                     
2X=1
                                                           
         X=1/2

گام پنجم: در این مرحله روش حل مسئله از طریق معادله را به دانش آموزان یاد می دهیم.

برای یاد دادن این مرحله به دانش آموزان مسئله هی به صورت زیر بیان می کنیم:
علی 1000 تومان پول دارد،او سه دفتر از کتابخانه می خرد و هزار تومان از پولش باقی می ماند ،قیمت هر دفتر چند تومان است؟
در این مورد ابتدا از بچه ها می پرسیم:
1- مسئله چه اطلاعاتی به شما داده است ؟
2- مسئله چه چیزی از شما می خواهد، یعنی مجهول کدام است ؟
سپس با کمک دانش آموزان و پرسش و پاسخ از انها مسوله را به صورت معادله بیان کرده و حل می کنیم.


گام ششم: در گام آخر امتحان کردن جواب به دست آمده، در خود معادله را به دانش آموزان یاد می دهیم.
به عنوان مثال معادله   
2X-3=5   را در نظر می گیریم و ابتدا آن را حل            می کنیم:                                                                          2X-3=5
          
                                                           2X=5+3

                                                             2X=8
                                          
X=8÷ 2=4
                                
X=4


به دانش آموزان می گوییم:حال می خواهیم جواب به دست آمده را امتحان کنیم یعنی می خواهیم ببینیم ایا جواب به دست آمده درست است یا نه.
برای این کار در عبارت
2X-3         به جای
X    عدد4 را قرار می دهیم اگر عبارت    2X-3 
برابر 5 شود جواب به دست آمده درست است در غیر این صورت جواب به دست آمده غلط است .
حال عدد 4 را در عبارت بالا جایگذاری می کنیم:
                                                   5   =   3-8  =   3 
2X-3=(2*4)-

جمع بندی :در جمع بندی ، مراحل تدریس را به صورت خلاصه و با کمک بچه ها یک بار دیگر مرور می کنیم پس از مرور ، چند سوال طرح می کنیم (معلم) تا اگر دانش آموزان قسمتی را متوجه نشده باشند ، دوباره ان قسمت را توضیح دهیم.

ارزشیابی پایانی:برای ارزشیابی پایانی چند سوال مطرح کرده و به طور تصادفی چند دانش آموز را انتخاب کرده و از انها می خواهیم تا سوالها را حل کنند.

تعیین تکلیف : از دانش آموزان می خواهیم برای جلسه بعد تمرین های مربوط به معادله را حل کنند.ئ چون معادله درس مهمی است ، چند سوال را هم خودمان مطرح می کنیم تا برای جلسه بعد آنها را حل کنند.

                       

+ نوشته شده توسط babak در یکشنبه نوزدهم اسفند 1386 و ساعت 12:35 |
۱- تیپ و شخصیت مناسب
۲-  سلام و احوال پرسی
۳- حضور و غیاب کردن 
۴-ایجاد ارتباط صمیمی با دانش اموزان
۵-ایجاد انگیزه
۶-ارزشیابی تشخیصی و ارتباط دادن درس جدید با درس قبلی
۷-اماده کردن ابزارهای کمک اموزشی
۸-تسلط بر مطلب و مطالعه در مورد ان
۹-در نظر گرفتن توانایی همه شاگردان در یادگیری درس جدید
۱۰-مطالعه روشهای جدید ومدرن درتدریس ان درس واستفاده از انها
۱۱-اماده کردن طرح درس
۱۲-عصبی نبودن و ارامش خود را حفظ کردن
۱۳-بررسی و مرور تکاتیف درس قبل
۱۴-بر طرف کردن عوامل مزاحم در ارائه درس جدید از قبیل حواس پرتی دانش اموزان
۱۵-طرز چیدمان کلاس
۱۶-توانایی ایجاد تنوع در کلاس
۱۷-انتخاب مفاهیمی که در سطح درک همه دانش اموزان باشد
۱۸-امادگی جسمانی و روانی
۱۹-به موقع سر کلاس امدن و از این طریق اموختن نظم به دانش اموزان

 

مقایسه روش های فعال تدریس با روش های غیر فعال

                روش فعال                        روش غیر فعال    

.. یادگیری عمیق.                                                ۱.یادگیری سطحی.

۲.منابع نامحدود.                                                 ۲.منابع محدود به معلم و کتب درسی می باشد.

۳.معلم فعال،راهنما و تسهیل کننده است.              ۳.معلم متکلم الوحده است.

۴.حواس مختلف به کار گرفته میشود.                     ۴.فقط حس شنوایی به کار گرفته میشود.

۵.حضور همه جانبه دانش اموز.                             ۵.دانش اموز فقط حضور جانبی دارد.

۶.دانش اموز خلاق و منتقد تربیت میشود.              ۶.دانش اموز حافظ (حفظ کننده) تربیت میشود.

۷.باعث تقویت بنیه اجتماعی وایجاد رابطه               ۷.تاثیری در روابط اجتماعی شاگرد ندارد.
شاگردان با دیگران میشود. 

۸.باعث شادابی و ایجاد علاقه در شاگمیشود  .       ۸-باعث کسلی و فرار دانش آموز از مدرسه 
                                                                        می شود.

۹.باعث کشف و شکوفایی استعدادهای                 ۹.نه تنها باعث کشف استعدادهای دانش اموزان
دانش اموزان می شود.                                         نمی شود،بلکه موجب ضعف ان استعدادها 
                                                                        می شود.

۱۰.تدریس با مشارکت معلم و دانش اموز               ۱۰.تدریس یکطرفه و فقط از طرف معلم میباشد.
صورت می گیرد.


 لزوم توجه به یادگیری اثر بخش

۱.دست یابی به دانش عمیق
۲. کاربرد اموخته ها در زندگی واقعی
۳.تقویت مهارتهای ذهنی و یدی
۴. تقویت بنیه اجتماعی
 ۵. بالا رفتن سطح درک دانش آموزان و جامعه 
 ۶. ایجاد خلاقیت و حس انتقادی در افراد جامعه برای پیشبرد اهداف جامعه و پیشرفت آن
 ۷. عادت دادن افراد جامعه به اندیشه و تفکر منطقی
۸. توانایی کشف ارتباط و وابستگی بین مفاهیم
۹. سوق دادن افراد جامعه به سوی مطالعه،اکتشاف و خود یادگیری. 

 

 

  

+ نوشته شده توسط babak در یکشنبه پنجم اسفند 1386 و ساعت 9:48 |


Powered By
BLOGFA.COM